Soutěže

predpisy-kampan-pripojte-se-ke-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100-eur

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se...


Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“ Článek 1. Organizátor kampaně: Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.
join-daedalus-online-community

Pravidla soutěže „Připojte se...


Pravidla soutěže „Připojte se k Daedalus Online komunitě"

Pravidla

Podle zákona o zpracování osobních údajů a volného oběhu těchto údajů a také podle zákona o zpracování osobních informací a ochraně soukromí v komunikačním sektoru musí společnost Daedalus New Media Research zpracovat osobní údaje, které nám poskytnete o sobě, o členovi Vaší rodiny nebo komkoliv jiném v bezpečných podmínkách a pouze pro určité účely. Účel shromažďování údajů je čistě statistický.

Nepožaduje se od Vás, abyste poskytovali své osobní informace, které jsou určeny pouze pro statistickou analýzu. Pokud nám tyto informace neposkytnete, znamená to, že nebudete dostávat žádné budoucí průzkumy. Informace, které nám poskytnete, použije operátor a předá pouze klientům, kteří si objednali online průzkum (bez uvedení respondenta - klient má pouze nárok na statistické výsledky).

Máte právo na přístup a změnu svých informací, právo nebýt předmětem individuálního rozhodnutí a právo obrátit se na místní orgány. Dále máte právo odmítnout zpracování Vašich osobních informací a můžete požádat o jejich odstranění. K uplatnění těchto práv můžete poslat e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Pokud jsou některé informace nesprávné, kontaktujte nás prosím co nejdříve.

Práva subjektu údajů

VÝPIS Z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

KAPITOLA III

Práva subjektu údajů

Oddíl 2

Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na Čl. 6 odst. 1 písm.

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2. Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, něž je účel, pro který byly shromážděný, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů jíž uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

Článek 14

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; d) kategorie dotčených osobních údajů;

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

f) případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm.

c) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

e) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

f) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:

a) v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;

b) nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace; nebo

c) nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

4. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:

a) subjekt údajů již uvedené informace má;

b) se ukáže, že poskytnutí takových informací není možně nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosazení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;

c) je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

d) osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Článek 15

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;/p>

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžné používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Oddíl 3

Oprava a výmaz

Článek 16

Právo na opravu

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Článek 17

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděný nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděný v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Článek 18

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Článek 19

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožně nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Článek 20

Právo na přenositelnost údajů

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm.

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Oddíl 4

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Článek 21

Právo vznést námitku

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Článek 22

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Registrace do panelu

Do Daedalus Online se může registrovat kdokoliv. Přesto si vyhrazujeme právo odmítnout přístup určitým registrujícím se osobám, aniž bychom museli uvádět v tomto směru jakékoliv vysvětlení.

Za žádných okolností se do komunity nemůže registrovat samotný personál společnosti Daedalus New Media Research.

Tato stránka používá cookies a digitální fingerprinting. Svým souhlasem připojit se k Daedalus Online komunitě souhlasíte s použitím cookies a digitálním fingerprinting. 

Registrace a osobní informace

Pro účely statistických analýz, které společnost Daedalus New Media Research poskytuje svým klientům, potřebujeme určité základní informace o svých členech, včetně důvěrných informací, jako je Váš příjem. Poskytnutí těchto základních informací společnosti Daedalus New Media Research je podmínkou účasti v Daedalus Online komunity.

Odchod z panelu

Členové mohou vyjádřit své přání odejít z  Daedalus Online komunity, což znamená, že přestanou od nás v budoucnu dostávat pozvánky k průzkumům. Krátce poté, co členové vyjádří své přání odejít z panelu, jsou jejich základní informace vymazány z databáze společnosti Daedalus New Media Research.

Pokud respondent nevyplní žádný dotazník po dobu delší než 12 měsíců, bude považován za neaktivního. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo vymazat neaktivní členy ze své databáze.

Aby se zajistila kvalita statistických analýz, které poskytuje společnost Daedalus New Media Research svým klientům, pravidelně obměňujeme členy naší komunity. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo vymazat člena z databáze bez předchozího varování a bez nutnosti odůvodnění svého rozhodnutí.

Jak komunita funguje

Všichni účastníci komunity Daedalus Online souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research jim posílá e-maily s odkazy na dotazníky. Členové nemají žádnou povinnost dotazníky vyplnit. Ty by se měly vyplnit pouze jednou. Jedna osoba nesmí mít více než jeden účet. Společnost Daedalus New Media Research je oprávněna deaktivovat účty, které toto pravidlo porušují. Členové mohou posílat své dotazy e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Společnost Daedalus New Media Research přijala opatření k zajištění bezpečnosti údajů. Pokud by se však v e-mailech rozeslaných respondentům objevily jakékoliv viry, musí přijmout fakt, že společnost Daedalus New Media Research nebude brána k zodpovědnosti za následky, které mohou takové případy způsobit, a proto nelze požadovat žádné odškodnění.

Společnost Daedalus New Media Research nemůže zaručit minimální ani maximální počet dotazníků ročně.

Poté, co na dotazník odpověděl potřebný počet respondentů - ze statistického hlediska, společnost Daedalus New Media Research má právo ukončit průzkum a odmítnout další odpovědi.

Registrace odpovědí v rámci průzkumu

Kromě základních informací o respondentech společnost Daedalus New Media Research bude také shromažďovat a uchovávat jiné údaje o respondentech, které má k dispozici, přičemž všechny tyto informace budou pocházet z vlastních odpovědí respondentů. Tyto informace se mohou týkat plně soukromých záležitostí respondentů, tj. jejich politických názorů.

Členové souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research registruje odpovědi, které v rámci průzkumů poskytli, přičemž je známo, že tyto odpovědi obsahují informace o plně soukromých záležitostech respondentů - s ohledem na pozdější použití registrovaných informací k vytváření statistických analýz. 

Každý člen je oprávněn požadovat informace o osobních údajích, které společnost Daedalus New Media Research  registruje. Kromě toho každý člen, který zjistí, že do databáze byly osobní informace vloženy chybně, je oprávněn požadovat jejich opravu.

Předávání registrovaných informací

Všichni členové souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research může předat registrované základní informace a informace z průzkumů jiné společnosti pro výzkum trhu. Nicméně příslušná společnost pro výzkum trhu bude dodržovat podmínku, že údaje lze použít pouze pro statistické účely a nebude předávat ani dále zveřejňovat informace, jako jsou jména respondentů, adresy nebo jiné osobní údaje, které by mohly sloužit k identifikaci určitého respondenta.

Podmínky účasti

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo změnit aktuální podmínky účasti v Daedalus Online.

Všichni členové budou co nejdříve informováni o jakékoliv změně těchto podmínek.

Odměny ve formě bodů a jejich převod

Poté, co respondent získá minimálně 1000 bodů, může je převést na hotovost.

100 bodů odpovídá 1 euru.

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo neudělit body jedné osobě nebo odebrat body, pokud se zjistí, že daná osoba uvedla v průzkumu nepravdivé odpovědi nebo odpověděla za někoho jiného.

 

Důvěrnost

Informace shromážděné v průzkumech jsou důvěrné. Účelem všech našich marketingových studií je shromáždit informace o skupinách, ne o jednotlivcích. Individuální záznam nebude žádným způsobem zveřejněn. Společnost Daedalus New Media Research může příležitostně předat shromážděné informace třetí straně - společnosti pro výzkum trhu - s podobnými průzkumnými účely, a ta se bude řídit stejnými pravidly důvěrnosti, které jsou uvedeny zde.

Dobrovolná účast

Účast v průzkumech je vždy zcela dobrovolná. Členství v komunitě je založeno na Vašem přímém souhlasu. Můžete kdykoliv svou účast zrušit, požadovat vymazání Vašich informace a ukončit spolupráci. V kterékoliv fází interview nebo po interview máte právo požádat, aby bylo Vaše interview nebo pouze jeho části vymazány.

Tím, že se stanete členem Daedalus Online komunity, souhlasíte s tím, že budete dostávat e-maily s pozvánkami k účasti v průzkumech.

Proč Vás prosíme o Vaše osobní informace

Abyste se mohl/a stát členem panelu, požaduje se od Vás, abyste vyplnil/a registrační formulář. Registrační formulář shromažďuje osobní informace a také všeobecné informace související s různými výzkumnými tématy. Žádáme Vás o e-mailovou adresu, abychom Vám mohli posílat pozvánky k účasti v našich průzkumech e-mailem. Další informace, které shromažďujeme - jako je Vaše jméno, adresa, věk a datum narození - jsou určeny ke kontrole Vaší způsobilosti pro naše nejrůznější marketingové výzkumné projekty.

Byl jsem informován, že mám právo namítat proti zpracování svých osobních údajů a požádat o vymazání údajů. Při výkonu těchto práv se mohu obrátit s on-line žádostí na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s textem Odmítám zpracování údajů. Mám také právo obrátit se na soud.

Odhlášení z komunity

Pokud se rozhodnete ukončit spolupráci s Daedalus Online, můžete poslat e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. „ODHLÁSIT ODBĚR“

Počkejte prosím několik dnů, než budou Vaše informace zcela vymazány z našich záznamů.

Zabezpečení dat

Společnost Daedalus New Media Research provádí důkladná opatření k zabezpečení všech informací, které jste poskytl/a. Údaje jsou uloženy v naší databázi v šifrované podobě. Přístup k těmto informacím má pouze oprávněný personál. Přístup ke všem údajům je omezen pouze na personál společnosti Daedalus New Media Research.

Odmítnutí právní odpovědnosti

Můžeme zveřejnit osobní informace, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je v dobré víře takový krok nezbytný ke splnění ustanovení zákona nebo v souvislosti se právním řízením týkajícím se našich internetových stránek.

Ochrana dětí

Společnost Daedalus New Media Research nebude vědomě shromažďovat jakékoliv informace od osob mladších 14 let bez svolení jejich rodičů nebo opatrovníků.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že neplnoletý nebo dítě do 14 let zaslalo své osobní údaje bez vašeho souhlasu nebo povolení, vymažeme tyto údaje na požádání. Chcete-li požádat vymazání údajů vašeho dítěte, pošlete prosím e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uživatelským jménem a / nebo e-mailovou adresu, kterou zadalo vaše dítě.

Autorská práva

Tato stránka je vlastnictvím Daedalus New Media Research.

Všechny studie, kterých se zúčastněte, jsou vlastnictvím Daedalus New Media Research nebo klientů, fyzické a právnické osoby.

To platí pro všechny texty, obrázky, grafiku, filmy, atd.

Transformace, duplikace, překlad, uložení a publikování materiálů z těchto stránek nebo z on-line průzkumů, je zakázáno autorským zákonem. Porušení tohoto zákona je trestné podle právních předpisů rumunského státu.

Autorské práva

Táto stránka je vlastníctvom Daedalus New Media Research.

Všetky štúdie, ktorých sa zúčastnite, sú vlastníctvom Daedalus New Media Research a klientov, fyzické alebo právnické osoby.

Toto platí pre všetky texty, obrázky, grafiku, filmy, atď.

Transformácia, duplikácia, preklad, uloženie a publikovanie materiálov z týchto stránok alebo z on-line prieskumov, je zakázané autorským zákonom. Porušenie tohto zákona je trestné podľa právnych predpisov rumunského štátu.